نمرات تجزیه و تحلیل سیستمها
ساعت ٦:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  تجزیه تحلیل سیستمها

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 13/5/90

نام استاد :  جوانمرد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890961485

13

2

890967972

20

3

890950707

17

4

890951620

20

5

890960963

17

6

890950953

18

7

890952194

17

8

890960788

17

9

890952599

18

10

890970476

18

11

890951846

20

12

890963524

17

13

890967495

19

14

890956427

17

15

890962019

18

16

890952206

13

17

890956534

20

18

890952464

18

19

890957675

19

20

890950133

20

21

881057473

15

22

890956410

19

23

890946537

12

24

890952300

15

25

890963489

20

26

890957519

غایب

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.