نمرات آبهای زیر زمینی
ساعت ٦:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ان ، عمران-خاک و پی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  آبهای زیرزمینی

رشته : خاک وپی

تاریخ اعلام نمره : 13/5/90

نام استاد :  یوسفی راد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057762

15

2

881057763

غایب

3

881057764

19.5

4

890963932

14

5

890969463

14

6

881057768

15.5

7

881057773

19

8

890971915

17

9

881057781

17

10

890954989

20

11

881057784

20

12

881057785

20

13

881057786

20

14

881057790

19

15

881057791

18

16

890953288

17.5

17

881057788

19.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.