نمرات روش تحقیق در علوم تربیتی (دکتر تقوایی)-2
ساعت ٦:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  روشهای تحقیق پیشرفته درعلوم تربیتی

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 90/5/13

نام استاد :  تقوایی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890964096

18

2

890965969

19

3

890946739

18.5

4

890967965

19.5

5

890966844

17.5

6

890967969

18.5

7

890945756

16.5

8

890967952

17.5

9

890968215

18

10

890962689

16.5

11

890973919

16.5

12

890944641

17.5

13

890969719

18

14

890963561

17.5

15

890966402

17

16

890963707

19

17

890971777

16

18

890965251

16.5

19

890947220

16.5

20

890966784

20

21

881057499

20

22

881071899

17.5

23

881057519

20

24

881071902

20

25

881057530

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.