نمرات روش تحقیق در علوم تربیتی (دکتر تقوایی)-1
ساعت ٦:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  روشهای تحقیق پیشرفته درعلوم تربیتی

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 90/5/13

نام استاد :  تقوایی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890953171

19

2

890946349

19

3

890959392

17

4

890965090

17.5

5

890970452

18.5

6

890952352

16.5

7

890969043

18

8

890967124

18

9

890965966

18.5

10

890955349

18.5

11

890969928

17

12

890969978

19

13

890965588

17.5

14

890969812

16.5

15

890966621

19.5

16

890966594

16

17

890968437

17

18

890944888

18.5

19

890964913

17.5

20

890965667

18

21

890965508

17.5

22

890946434

19

23

890944904

16

24

890959836

16

25

890971616

18.5

26

890971861

15

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.