نمرات روش تحقیق-5
ساعت ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  روش تحقیق

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره : 90/5/13

نام استاد :  نوری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891239598

19.5

2

891232308

18

3

891231491

14

4

891231284

19.5

5

891236089

14

6

891239517

18.5

7

891239664

13.5

8

891241993

15

9

891236452

13

10

891232312

19

11

891222222

غایب

12

891236200

19.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.