نمرات روش تحقیق-4
ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  روش تحقیق

رشته : مدیریت
  اجرایی

تاریخ اعلام نمره : 90/5/13

نام استاد :  نوری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891242259

14

2

891225011

14.5

3

891236774

13

4

891225248

13

5

891225079

20

6

891225159

16

7

891232290

19.5

8

891234494

13

9

891240568

20

10

891230834

14

11

891243741

19

12

891239704

20

13

891246766

18.5

14

891225086

13

15

891246206

17.5

16

891231637

13

17

891239450

13.5

18

891245349

14

19

891255482

16

20

891241437

19.5

21

891245098

14

22

891244498

20

23

891241453

10

24

891241498

16.5

25

891226532

17.5

26

891227310

12

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.