نمرات روش تحقیق-2
ساعت ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  روش تحقیق

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 90/5/13

نام استاد :  نوری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890946537

14

2

881057487

14.5

3

881057490

10

4

890961485

20

5

890950707

19

6

890960788

20

7

890963524

15

8

890952300

17

9

890963489

12.5

10

890944495

19

11

890967972

20

12

890950953

12

13

890970476

19.5

14

890967495

17

15

890962019

12.5

16

890974500

20

17

890956410

20

18

890957519

8

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.