نمرات روش تحقیق-1
ساعت ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت اجرایی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  روش تحقیق

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره :  90/5/13

نام استاد :  نوری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057441

13.5

2

890951620

12

3

890960963

7

4

890952194

15.5

5

881057446

13.5

6

881057447

16

7

881057448

19

8

881057449

16.5

9

890952599

18

10

890951846

16

11

881057456

14

12

881057457

15

13

881057462

12

14

890956427

14

15

881057466

20

16

881057467

14.5

17

890952206

15.5

18

881057469

13.5

19

890956534

12

20

890952464

12

21

890957675

17

22

890950133

19

23

881057473

17

24

881057474

13

25

881057476

14

26

881057479

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.