نمرات تاریخ حقوق کیفری-3
ساعت ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  تاریخ حقوق کیفری

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 90/5/13

نام استاد :  نیازپور

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890965630

15.5

2

890965102

16

3

890953761

12

4

890968276

13

5

890971702

15.25

6

890955090

16

7

890969377

18

8

890953693

12

9

890955571

12.75

10

890960186

15.75

11

890952853

غایب

12

890969013

12

13

890964513

13.25

14

890966455

13.5

15

890961104

12

16

89094863

13.5

17

881014

13.5

18

890950648

13.5

19

890945514

12

20

890965096

15

21

890965870

12

22

890948136

17

23

890959038

16

24

890959914

19.5

25

881057436

12

26

891011

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.