نمرات تاریخ حقوق کیفری-2
ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  تاریخ حقوق کیفری

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 90/5/13

نام استاد :  نیازپور

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890945829

19

2

890968707

15.5

3

890968142

14.25

4

890957605

12.5

5

890966658

16.25

6

890963431

18

7

890950428

13.5

8

890972220

14

9

890958330

15.5

10

890970170

14

11

890949717

16

12

890959982

16.5

13

881057402

14.5

14

890962277

15.5

15

890968202

17.5

16

890971763

17.25

17

890971686

15

18

890971336

14

19

890952916

14

20

890971944

17

21

890970985

18.25

22

890960927

13.5

23

890970051

15

24

890959474

15

25

890961253

16

26

890965442

12

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.