نمرات متون حقوقی به زبان خارجی -3
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  متون حقوقی به زبان خارجی

رشته :حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 90/5/13

نام استاد :  محمودی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057394

18

2

881057396

18.5

3

881057398

14

4

881057402

 

5

881057406

14

6

881057408

17

7

881057409

20

8

881057410

17

9

881057414

19.5

10

881071894

20

11

881057415

16.5

12

881057416

18

13

881071895

19

14

881057424

غایب

15

881057430

20

16

881057435

13

17

881057436

17

18

881057428

14

19

890945829

20

20

890968707

20

21

890968142

14

22

890957605

17.5

23

890949717

18

24

890959982

12

25

890971763

16.5

26

890971686

18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.