نمرات متون حقوقی به زبان خارجی -2
ساعت ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  متون حقوقی به زبان خارجی

رشته :حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 90/5/13

نام استاد :  محمودی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890963431

16

2

890972220

16

3

890958330

15

4

890970170

غایب

5

890962277

17

6

890968202

18.5

7

890971944

19.5

8

890960927

18

9

890963327

20

10

890970051

13

11

890959474

19.5

12

890961253

18.5

13

890965102

15

14

890955571

12

15

890960186

20

16

890965096

20

17

890965870

17

18

890948136

19

19

890959038

18

20

891011

15.5

21

890973905

16

22

890955054

17

23

890971946

غایب

24

881057389

16

25

881057391

17.5

26

881057395

19

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.