نمرات متون حقوقی به زبان خارجی -1
ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  متون حقوقی به زبان خارجی

رشته :حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 90/5/13

نام استاد :  محمودی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890971336

18

2

890952916

20

3

890970985

20

4

890965442

18

5

890965630

17.5

6

890953761

17.5

7

890968276

18.5

8

890971702

13.5

9

890955090

19.5

10

890969377

19.5

11

890953693

13

12

890952853

غایب

13

890969013

18.5

14

890964513

16

15

890966455

16.5

16

890961104

19.5

17

890948663

20

18

890950648

17.5

19

890945514

14

20

890959914

18

21

890970753

17

22

890963574

20

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.