نمرات روانشناسی محیط-1
ساعت ٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  روانشناسی محیط

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره : 9/5/90

نام استاد :  رحمانی قصبه

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881071930

19

2

881071931

19.5

3

881057934

19.5

4

881057935

18

5

890954957

غایب

6

881057937

19.5

7

881057938

19.25

8

881057939

18.25

9

891562

غایب

10

890948256

16

11

890945142

غایب

12

881071933

19.25

13

881057945

غایب

14

881057947

19.25

15

881057948

17

16

890946627

غایب

17

881071934

19.75

18

890945987

غایب

19

890945086

غایب

20

881057960

19.25

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.