نمرات مدیریت استراتژیک پیشرفته -2
ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  مدیریت استراتژیک پیشرفته

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 9/5/90

نام استاد :  آزاد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890950953

14.5

2

890960505

 

3

890962236

15.5

4

890960465

17

5

890970476

15.5

6

890960254

8.75

7

890967495

16.25

8

890956427

15

9

890965663

15.5

10

890962019

16.5

11

881057469

14.5

12

890956134

18

13

881057476

13.25

14

890956410

16

15

890963990

17

16

890957519

12

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.