نمرات مدیریت استراتژیک پیشرفته-1
ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  مدیریت استراتژیک پیشرفته

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره : 9/5/90

نام استاد :  آزاد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890961485

16

2

890950943

12

3

89095087

15.5

4

890951620

18.5

5

890952194

14

6

890960788

17

7

890952599

16

8

890951846

17.5

9

890963524

14.5

10

890952206

13

11

890952752

18

12

890974500

17.5

13

890956534

15

14

890952469

14.5

15

890952464

17

16

890957675

16

17

890950133

17.75

18

890946368

15.5

19

890946537

14

20

890952300

12.25

21

890963489

16.5

22

890944495

15.5

23

890967972

17

24

890946788

12

25

890960912

 

26

890960963

12.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.