نمرات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی
ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره 9/5/90

نام استاد :  آزاد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057441

18

2

881057446

18

3

881057447

17.5

4

881057448

19

5

881057449

17.5

6

881057456

17

7

881057457

17

8

881057462

16

9

881057466

19

10

881057467

13.25

11

881057469

17

12

881057473

17.75

13

881057474

17

14

881057476

17.5

15

881057479

18

16

881057487

18

17

881057490

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.