نمرات بررسی مسائل مدیریت در ایران -2
ساعت ٢:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  بررسی مسائل دولتی ایران

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره :9/5/90

نام استاد :  آزاد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890950953

19

2

890960505

18.5

3

890962236

15.5

4

890960465

17

5

890970476

19

6

890960254

13.5

7

890967495

20

8

890956427

15.25

9

890965663

16

10

890962019

18

11

890956134

16.25

12

890956410

18.75

13

890963990

17.5

14

890957519

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.