نمرات بررسی مسائل دولتی ایران-1
ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  بررسی مسائل دولتی ایران

رشته : مدیریت دولتی

تاریخ اعلام نمره :9/5/90

نام استاد :  آزاد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890961485

18

2

890950943

15

3

89095087

17

4

890951620

18

5

890952194

18

6

890960788

17

7

890952599

17

8

890951846

17.5

9

890963524

18.5

10

890952206

16

11

890952752

17

12

890974500

16

13

890956534

17

14

890952469

16

15

890952464

17

16

890957675

18.25

17

890950133

19

18

890946368

18

19

890946537

16

20

890952300

18.5

21

890963489

18.75

22

890944495

17

23

890967972

20

24

890946788

14.75

25

890960912

17.5

26

890960963

12

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.