نمرات پزشکی قانونی(4)
ساعت ۱:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  پزشکی قانونی

رشته :حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 9/5/90

نام استاد :  جمالیان

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057389

17.5

2

881057391

18

3

881057395

17

4

881057394

18

5

881057396

17.5

6

881057398

19

7

881057402

18

8

881057406

18.75

9

881057408

17

10

881057409

17.5

11

881057410

19.5

12

881057414

18

13

881071894

18.5

14

881057415

18.75

15

881057416

17.5

16

881071895

18.75

17

881057424

18

18

881057430

17.5

19

881057435

18.75

20

881057436

17.5

21

881057428

17.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقطیک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.