نمرات معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی
ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ان ، ریاضی -آنالیز عددی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  معادلات دیفرانسیل بامشتقات جزئی

رشته :
  ریاضی کاربردی

تاریخ اعلام نمره : 5/5/90

نام استاد :  علوی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057538

17

2

881057540

18

3

881057543

18.5

4

881057546

17.5

5

881057547

17

6

881057551

17

7

881057557

12

8

881057561

16.5

9

881057563

17.5

10

881057565

18

11

881057570

19

12

881057571

18.5

13

881057578

18

14

890964274

17.75

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.