نمرات کروماتوگرافی
ساعت ٥:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی تجزیه

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  کروماتوگرافی

رشته : شیمی تجزیه

تاریخ اعلام نمره : 5/5/90

نام استاد :  علیمرادی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881311

16

2

890954676

19.5

3

890945068

15.75

4

881057584

17

5

881057585

17

6

890962459

18.6

7

890962458

17.75

8

881057594

17.5

9

881057595

18.75

10

890957733

14

11

890951193

16.5

12

890956509

14

13

881057599

17.5

14

890951911

15.5

15

881057603

18.25

16

890952007

غایب

17

890951113

15.2

18

890965170

17.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.