نمرات جبر خطی عددی
ساعت ٥:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ریاضی -آنالیز عددی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  جبرخطی عددی

رشته :
  ریاضی کاربردی

تاریخ اعلام نمره : 5/5/90

نام استاد :  علوی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057537

16

2

881057538

15.5

3

890944278

16

4

890970926

17.5

5

890948127

17.75

6

881057550

14.5

7

890948058

18.75

8

890947832

17.5

9

890971445

15

10

890965955

17.5

11

890972024

17

12

890947892

18.25

13

890947719

15

14

890971267

16.5

15

890944293

14.5

16

890958142

17

17

890948220

16.5

18

881057578

18

19

890947551

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.