نمرات پزشکی قانونی-3
ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  پزشکی قانونی

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 5/5/90

نام استاد :  جمالیان

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890963431

16.75

2

890950428

18

3

890972220

18

4

890958330

18

5

890970170

*

6

890962277

18

7

890968202

18

8

890971944

17.5

9

890960927

17.5

10

890963327

18

11

890970051

18

12

890959474

16.75

13

890961253

19

14

890965102

18

15

890953693

18.75

16

890955571

19

17

890960186

17.5

18

890965096

18.75

19

890965870

16.75

20

890948136

17.5

21

890959038

18

22

890973905

18

23

890955054

16.75

24

890971946

17.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.