نمرات پزشکی قانونی-2
ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  پزشکی قانونی

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره 5/5/90

نام استاد :  جمالیان

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890945514

18.75

2

890959914

18.75

3

890970753

*

4

890963574

19.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.