نمرات پزشکی قانونی-1
ساعت ٩:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  پزشکی قانونی

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 5/5/90

نام استاد :  جمالیان

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890945829

18.75

2

890968707

*

3

890968142

*

4

890957605

18

5

890966658

*

6

890949717

17.5

7

890959982

20

8

890971763

16

9

890971686

*

10

890971336

17.5

11

890952916

18.75

12

890970985

18.75

13

890965442

*

14

890965630

18.75

15

890953761

19.5

16

890968276

18

17

890971702

18

18

890955090

18

19

890969377

17.5

20

890952853

17

21

890969013

18.25

22

890964513

*

23

890966455

18.25

24

890961104

18.75

25

890948663

18.75

26

890950648

18.75

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.