نمرات جرم شناسی (پیش)
ساعت ٩:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  جرم شناسی پیش

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 5/5/90

نام استاد :  پاک نیت

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057395

13.5

2

881057396

13.5

3

890963431

8

4

890972220

11.5

5

881057402

9

6

890952216

12

7

890971944

7.5

8

890960927

13.5

9

890963327

14

10

890965442

5

11

890965102

11

12

881057416

7

13

890955571

9

14

890961104

12

15

890945514

8

16

890955054

14

17

890963574

10

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.