نمرات آیین دادرسی کیفری 2(پیش)
ساعت ٩:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :آیین
  دادرسی کیفری 2پیش

رشته : حقوق جزا

تاریخ اعلام نمره : 5/5/90

نام استاد :  پاک نیت

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057395

16

2

881057396

16.5

3

890963431

13.5

4

890972220

11.5

5

881057402

15.5

6

890952916

14.5

7

890971944

16.5

8

890963327

18.5

9

890965442

11.5

10

890965102

16

11

881057416

9.5

12

890955571

12.5

13

890961104

14.5

14

890945514

11

15

890955054

16

16

890963574

14

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.