نمرات سازه های نو دکتر صدیقی -1
ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  سازه های نو

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره : 5/5/90

نام استاد :  صدیقی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890970387

16.5

2

890964179

16.5

3

890963838

16.5

4

890954957

16

5

890951545

16

6

890971930

16

7

890958499

17

8

890970965

16.5

9

891562

-

10

890948256

15

11

890945142

15.5

12

890957952

15.5

13

881057945

16.5

14

890960178

15.5

15

89094722

15.5

16

881057951

15.5

17

890946627

15.5

18

890945625

14.5

19

890947902

15.5

20

890950500

16

21

890968087

15

22

890961275

14.5

23

890966977

16

24

890945987

15.5

25

890945265

14

26

881057961

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.