نمرات درس شیمی معدنی پیشرفته دکتر جامه بزرگی (شیمی تمام گرایشها)
ساعت ٥:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢۸  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات ، شیمی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره به عدد

نمره به حروف

1

881057584

5/12

دوازده ونیم

2

881057585

12

دوازده

3

881057591

10

ده

4

881057594 

11

یازده

5

881057595

16

شانزده

6

881057601

14

چهارده

7

881057603

11

یازده

8

881057609

0

صفر

9

881057599

5/15

پانزده ونیم

10

881057615

0

صفر

11

881057616

10

ده

12

881057617

16

شانزده

13

881057625

0

صفر

14

881057635

5/10

ده ونیم

15

881057637

5/14

چهارده ونیم

16

881057643

0

  صفر

17

881057646

١۴.۵

چهارده ونیم

18

881057656

10

ده

19

881057664

15

پانزده

20

881057667

18

هجده

21

881057668

0

صفر

22

881057672

14

چهارده

23

881057663

14

چهارده