نمرات نظریه و روشهای طراحی-1
ساعت ۸:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  نظریه وروشهای طراحی

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره : 5/5/90

نام استاد :  صدیقی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890970387

17.5

2

890964179

19.5

3

890963838

18

4

890954957

16

5

890951545

19

6

890971930

17

7

890958499

17.5

8

890970965

18

9

891562

20

10

890948256

17.5

11

890945142

17.5

12

890957952

19

13

881057945

14

14

890960178

17.5

15

89094722

17.5

16

881057951

18

17

890946627

15

18

890945625

18

19

890947902

15.5

20

890950500

18

21

890968087

20

22

890961275

14

23

890966977

17

24

890945987

17.5

25

890945265

15

26

881057961

18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.