نمرات سمینار رشته سازه-دکتر یوسفی راد
ساعت ۸:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، سازه

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  سمینار

رشته : سازه

تاریخ اعلام نمره 5/5/90

نام استاد :  یوسفی راد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890949269

18.5

2

890963464

17.5

3

881057783

19

4

890963922

19.5

5

890967173

19.5

6

890955203

18.5

7

890945007

19.75

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.