نمرات استانداردهای مواد غذایی-3
ساعت ۸:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٥  کلمات کلیدی: میکروبیولوژی ، دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  استانداردهای موادغذایی

رشته : میکروبیولوژی

تاریخ اعلام نمره : 4/5/90

نام استاد :  سلطان دلال

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057678

17.5

2

881057686

12.75

3

881057691

19.5

4

881057694

19

5

881057700

18

6

881057701

16.5

7

881057705

19

8

881057706

18

9

881071912

19

10

881057711

17

11

881057712

18.25

12

881057717

11

13

881057719

17.5

14

881057720

19

15

881057722

17.5

16

881057723

18.5

17

881057713

17.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.