نمرات استانداردهای مواد غذایی-2
ساعت ۸:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  استانداردهای موادغذایی

رشته : میکروبیولوژی

تاریخ اعلام نمره : 4/5/90

نام استاد :  سلطان دلال

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890960165

7

2

890969765

15.25

3

890960024

12

4

890971957

17.5

5

890944846

غایب

6

890956615

16

7

890970671

16.5

8

890962404

 

9

890960033

19

10

890971561

14.25

11

890956382

16

12

890959790

10

13

890964312

14

14

890962575

15.75

15

890960135

11

16

890955647

17.5

17

890963862

13

18

890960180

15

19

881071913

13.5

20

89095591

غایب

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.