نمرات درس استاندارد های مواد غذایی-1
ساعت ۸:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  استانداردهای موادغذایی

رشته : میکروبیولوژی

تاریخ اعلام نمره : 4/5/90

نام استاد :
   سلطان دلال

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890954945

غایب

2

890964246

13

3

890964672

15.5

4

890964575

14

5

891345

18

6

881057682

15.75

7

890971397

غایب

8

881071906

14

9

890947614

16.5

10

890964628

17.5

11

890956126

15

12

890964993

17.5

13

890960149

9

14

890962415

16.75

15

891311

15.5

16

881071911

6.75

17

890962611

14

18

890960196

15.25

19

890962579

12

20

890957758

غایب

21

890955429

15.5

22

890969933

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.