نمرات درس ویروس شناسی پیشرفته
ساعت ۸:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  ویروس شناسی پیشرفته

رشته : میکروبیولوژی

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  اکبری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890954945

14

2

890964246

14.5

3

890964672

17.5

4

890964575

12

5

890971957

13

6

881057682

12

7

890971397

16

8

881071906

15

9

890947614

12.5

10

890964628

18

11

890956126

20

12

890964993

18.5

13

890960149

11

14

890962415

16

15

891311

15.5

16

881071911

12

17

890962611

17

18

890960196

12

19

890962579

11

20

890957758

16

21

890955429

12.5

22

890969933

12

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.