نمرات میکروبیولوژی صنعتی-2
ساعت ۸:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  میکروبیولوژی صنعتی

رشته : میکروبیولوژی

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  غفارجباری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057721

15

2

890954945

17.5

3

890964246

15

4

890964672

17

5

891345

18.5

6

890971957

14

7

881057682

17.5

8

890971397

18

9

881071906

13.5

10

890947614

14

11

890964628

18

12

890956126

18

13

890964993

18.5

14

890960149

غایب

15

891342

16

16

890962415

15.5

17

891311

18.5

18

881071911

14

19

890962611

16.5

20

890960196

16.5

21

890962579

13

22

890957758

17.5

23

890955429

17.5

24

890969933

16.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.