نمرات میکروبیولوژی صنعتی-1
ساعت ۸:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، میکروبیولوژی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  میکروبیولوژی صنعتی

رشته : میکروبیولوژی

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  غفارجباری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890960165

15.5

2

890969765

14.5

3

890964575

12.5

4

890960024

16

5

890948253

16.5

6

890944846

18

7

890956615

15.5

8

890970671

15.5

9

890962404

17

10

890960033

16

11

890971561

15

12

890956382

18

13

890959790

13

14

890964312

16.5

15

890962575

17.5

16

890960135

14

17

890955647

18

18

890963862

14.5

19

890960180

17

20

881071913

18.5

21

890955591

12.5

22

881057685

13.5

23

881057686

12.5

24

881057703

18

25

881057708

17.5

26

881057715

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.