نمرات مواد مرکب-2
ساعت ٤:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ساخت و تولید

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  موادمرکب

رشته : ساخت وتولید

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  میرزاخانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890953686

14

2

890967697

14

3

890971726

14

4

890945950

16.5

5

881057862

15

6

890954761

14

7

881057864

17

8

890964831

18

9

891531

16

10

890946710

17

11

890956042

17

12

890959397

15

13

890946882

14

14

890971337

14

15

890967160

19

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.