نمرات مواد مرکب -1
ساعت ٤:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ساخت و تولید

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  مواد مرکب

رشته : ساخت وتولید

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  میرزاخانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890962259

12

2

890945428

19.5

3

890947406

17

4

890945827

17

5

890967107

14

6

881071918

19

7

890947466

15

8

890949814

14

9

881057848

15.5

10

881057849

15.5

11

890948141

15

12

890971745

18

13

890954918

17

14

890955823

15

15

891532

15

16

890945298

17

17

890966198

12

18

890972273

19.5

19

890962623

19

20

890966295

16

21

890961226

14

22

890970797

14

23

890944999

17

24

890957643

17

25

890945447

19

26

890953942

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.