نمرات مدیریت شهری -2
ساعت ٤:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات ، برنامه ریزی شهری

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  مدیریت شهری

رشته : برنامه ریزی شهری

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  جودکی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890963263

19.5

2

890966394

15

3

890963274

19.5

4

890971452

15.25

5

890954189

17

6

890945964

14

7

890958206

17.5

8

890953189

12

9

890955082

18

10

890953742

16

11

890961229

15

12

890965125

18

13

890956108

16.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.