نمرات مدیریت شهری -1
ساعت ٤:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برنامه ریزی شهری

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  مدیریت شهری

رشته : برنامه ریزی شهری

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  جودکی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890954866

16

2

890946904

15.75

3

890952920

19

4

890963277

13.5

5

890945569

17.5

6

890952822

16

7

890953522

15.5

8

890945945

17.5

9

890945686

16.5

10

890956118

17.75

11

890949949

15.5

12

890958977

19

13

890963040

12

14

890958514

15

15

890966225

14

16

890952821

14

17

890954964

15

18

890958732

16.5

19

890946939

14

20

890945241

17.75

21

890966930

19

22

890955658

18

23

890967466

17.75

24

890964921

15.5

25

890970585

16.5

26

891513

14.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.