نمرات مباحث منتخب-2
ساعت ٤:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ساخت و تولید

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  مباحث منتخب

رشته : ساخت وتولید

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  میرزاخانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881071922

17

2

890957643

15

3

890953942

17.5

4

890953686

17

5

890971726

16.5

6

881057862

16.5

7

890954761

15.5

8

881057864

16.5

9

890944831

17.5

10

890956042

17.5

11

881057867

17.5

12

890959397

15.5

13

890946882

17.5

14

881057869

16.5

15

890971337

16

16

890967160

17.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.