نمرات مباحث منتخب-1
ساعت ٤:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، ساخت و تولید

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  مباحث منتخب

رشته : ساخت وتولید

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  میرزاخانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890962259

12

2

890947406

17.5

3

881057838

14.5

4

881057839

16.5

5

890967107

14.5

6

881057843

16

7

881071918

19

8

890947466

18

9

881057846

17

10

881057845

15

11

881057848

18.5

12

881057849

16.5

13

890948141

16.5

14

881057850

16.5

15

890971745

17.5

16

890954918

16

17

890955823

17.5

18

881057854

17

19

881071920

18.5

20

890945298

16

21

881057856

17

22

890966198

16

23

890972273

17.5

24

890962623

18.5

25

890961226

17

26

890970797

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.