نمرات کاربردرایانه درمدیریت ساخت-1
ساعت ٤:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی صنایع

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  کاربردرایانه درمدیریت ساخت

رشته : مدیریت ساخت

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  روغنیان

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890958602

17

2

890968296

17

3

890948740

17.5

4

890967405

17

5

890946564

17

6

890947958

18

7

890968213

17

8

890957142

18.75

9

890961080

17

10

890951812

17.5

11

890970767

18

12

890960834

17

13

890946465

18

14

890964950

17.75

15

890964106

17.5

16

890946961

17

17

890970247

17.75

18

891521

16.5

19

890946023

17

20

890964517

17.5

21

890956248

17

22

890966791

17.25

23

890946556

16.75

24

881057824

18

25

890967595

17

26

890961878

16.25

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.