نمرات شناخت فضای شهری-1
ساعت ٤:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برنامه ریزی شهری

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  شناخت فضای شهری

رشته : برنامه ریزی شهری

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  جودکی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890954866

16

2

890946904

14.5

3

890952920

19

4

890945569

16

5

890952822

13.5

6

890953522

12.5

7

890945945

14

8

890945686

13

9

890956118

18.5

10

890949949

16.5

11

890963040

12

12

890958514

17.5

13

890952821

12

14

890954964

18

15

890958732

16.5

16

890946939

12

17

890966930

17.5

18

890967466

15.5

19

890964921

12

20

890970585

15

21

890966394

13

22

890971452

12

23

890954189

16

24

890945964

12

25

890958206

17

26

890953189

14.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.