نمرات روشهای آماری
ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی صنایع

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  روشهای آماری

رشته : صنایع

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  روغنیان

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891236103

14

2

891242326

غایب

3

891242869

15

4

891232670

15

5

891225671

17.5

6

891237838

15

7

891238809

13.5

8

891242002

17

9

891236622

15

10

891233428

14

11

891231818

12.25

12

891235949

13.5

13

891239099

16.5

14

891246904

15.5

15

891241280

15.5

16

891225684

16.5

17

891226157

غایب

18

891238546

16.75

19

891238031

14

20

891245420

15

21

891236875

15

22

891241766

17

23

891239576

17

24

891241960

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.