نمرات سیستمهای صف
ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی صنایع

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  سیستمهای صف

رشته : صنایع

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  روغنیان

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891236103

12

2

891242326

غایب

3

891242869

14

4

891232670

14

5

891225671

19

6

891237838

14

7

891238809

14

8

891242002

15

9

891236622

14

10

891233428

14

11

891231818

14

12

891235949

17.5

13

891239099

14

14

891246904

14

15

891241280

غایب

16

891225684

18

17

891226157

19

18

891238546

14

19

891238031

15

20

891245420

14

21

891236875

15

22

891241766

14.75

23

891239576

15

24

891241960

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.