نمرات اقتصاد مهندسی-1
ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی صنایع

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  اقتصادمهندسی پیشرفته

رشته : مدیریت ساخت

تاریخ اعلام نمره : 2/5/90

نام استاد :  روغنیان

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890958602

17.5

2

890968296

13.5

3

890948740

15.5

4

890967405

17.25

5

890946564

15.5

6

890947958

17.5

7

890968213

15.25

8

890957142

17.5

9

890961080

17.5

10

890951812

13.5

11

890970767

17.25

12

890960834

13.5

13

890946465

15.5

14

890964950

13.5

15

890964106

14.25

16

890946961

17.25

17

890970247

15.25

18

891521

17.5

19

890946023

15.5

20

890964517

15.5

21

890956248

15.5

22

890966791

15.5

23

890946556

15.5

24

890967595

17.5

25

890961878

15.25

26

891524

17.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.