نمرات درس مکانیک سنگ-2
ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مکانیک خاک و پی

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  مکانیک سنگ

رشته : خاک وپی

تاریخ اعلام نمره 29/4/90

نام استاد :  یوسفی راد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890967173

19.75

2

890953288

16.75

3

890962411

18.5

4

890957808

16.5

5

890964678

15.5

6

890958796

16

7

890962272

18

8

890955203

17

9

890945007

17.5

10

890957951

15.5

11

890944395

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود.